Službeni internet portal Varaždinska županija

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport

Tel: 042/390-517
Fax: 042/212 425
E-mail: prosvjeta@varazdinska-zupanija.hr
Adresa: Franjevački trg 7, 42000 Varaždin

 

 •  obavlja poslove organiziranja i financiranja djelatnosti osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja i predlaže mjere unaprjeđenja obrazovnog sustava,
 • planira i organizira investicijsko i tekuće održavanje te izgradnju objekata osnovnih i srednjih škola, posebno oko stvaranja uvjeta za uvođenje jednosmjenske nastave,
 • obavlja financijsko - administrativne poslove u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba županijskih obrazovnih ustanova,
 •  organizira postupak i izrađuje akte za organizirani prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola te studenata, u svrhu osiguranja uvjeta za podizanje obrazovne razine stanovništva, poglavito mladih,
 • vodi postupak prikupljanja i obrade podataka za stipendije i povlaštene studentske kredite,
 • izrađuje akte i predlaže rješenja za pitanja koja proizlaze iz položaja Županije kao osnivača obrazovnih ustanova, poglavito u upravljanju i raspolaganju nekretninama ustanova,
 • predlaže i provodi programe rada s darovitim učenicima kroz centre izvrsnosti, organizaciju natjecanja, susreta i smotri, festivala znanosti,
 • predlaže kriterije i mjerila financiranja centara izvrsnosti te koordinira  aktivnosti oko izvršenja njihovih programa i izrađuje akte vezane uz redovno funkcioniranje centara izvrsnosti 
 • predlaže i provodi programe za podizanje učeničkog standarda kroz osiguranje besplatnih udžbenika, promociju učeničkog poduzetništva te ekoloških programa
 • obavlja stručne poslove i predlaže mjere u području kulture, tehničke kulture i sporta u Županiji,
 • organizira kulturne i sportske manifestacije od posebnog interesa za Županiju,
 • provodi projekte sufinancirane iz fondova Europske unije i državnih tijela),
 • surađuje s udrugama u provedbi djelatnosti od interesa za opće dobro u područjima iz djelokruga Upravnog odjela,
 • prati stanje, predlaže poduzimanje mjera i analizira izvješća županijskih ustanova, osnovanih u područjima iz nadležnosti Upravnog odjela,
 • rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima,
 • obavlja poslove po propisima o pravu na pristup informacijama,
 • razmatra predstavke i pritužbe građana,
 • prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada Odjela,
 • pruža savjetodavnu pomoć gradovima i općinama, obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Skupštine ili župana.