Službeni internet portal Varaždinska županija

Zaštita okoliša

Tel: 042/390-522
Fax: 042/311-965
Adresa: Franjevački trg 7, 42000 Varaždin

 

 • provodi projekte sufinancirane od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice),
 • razvija i održava sustav upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete,
 • rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima,
 • obavlja poslove po propisima o pravu na pristup informacijama,
 • razmatra predstavke i pritužbe građana,
 • prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada Odjela,
 • izrađuje odluke, izvješća, planove i druge dokumente iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode, zaštite zraka te gospodarenja otpadom,
 • prati stanje okoliša, provodi postupke procjene utjecaja na okoliš pojedinih zahvata i postupke procjena utjecaja na okoliš planova i programa,
 • sudjeluje u postupcima utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša,
 • verificira podatke obveznika Registra onečišćavanja okoliša, osigurava podatke i izvješća za informacijski sustav zaštite okoliša Republike Hrvatske i dostupnost podataka iz djelokruga zaštite okoliša,
 • izdaje dozvole za gospodarenje otpadom i provodi ostale postupke vezano za gospodarenje otpadom  te priprema i predlaže sve druge aktivnosti iz područja zaštite okoliša,
 • provodi prethodnu i glavnu ocjenu za područje ekološke mreže, utvrđuje posebne uvjete zaštite prirode te izdaje rješenja o dopuštenju zahvata u zaštićenom dijelu prirode,
 • koordinira izradu programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka, uspostavu lokalne mreže za praćenje kakvoće zraka i druge akte,
 • provodi postupak proglašenja zaštićenih dijelova prirode na regionalnoj razini kao i postupak o prestanku zaštite, u skladu sa zakonom,
 • pruža savjetodavnu pomoć gradovima i općinama, radi s udrugama, surađuje s pravnim osobama čiji je osnivač Županija, obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.