Službeni internet portal Varaždinska županija

Upravni odjel za poslove Skupštine i župana

 • obavlja poslove izrade normativnih akata kojima se uređuje funkcioniranje Županijske skupštine (u daljnjem tekstu: Skupština) te njezinih radnih tijela i predlaže mjere unaprjeđenja funkcioniranja područne (regionalne) samouprave,
 • obavlja poslove pripreme i  organizacije rada Skupštine i njezinih radnih tijela te priprema nacrte općih i drugih akata koje donosi Skupština i njezina tijela,
 • daje pravna i druga stručna mišljenja u vezi s radom Skupštine i  njezinih radnih tijela, o primjeni Statuta Županije i Poslovnika o radu Županijske skupštine,
 • obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika, potpredsjednika, vijećnika Skupštine i njezinih radnih tijela, te klubova vijećnika,
 • priprema program rada Skupštine i prati izvršenje,
 • obavlja poslove uređivanja i izdavanja službenog glasila Županije, pripremu konačnih tekstova akata Skupštine za objavu,
 • organizira sjednice radnih tijela Skupštine,
 • vodi brigu o imovini Županije po načelu dobrog gospodara, izrađuje akte i poduzima mjere radi svrsishodnog korištenja nekretnina,
 •  prati stanje imovine u vlasništvu Županije i poduzima aktivnosti radi njenog održavanja u funkcionalnom stanju,
 • vodi brigu o pravnoj zaštiti imovine Županije – pokretninama,  nekretninama i pravima te predlaže poduzimanje mjera i pokretanje odgovarajućih postupaka, u skladu sa zakonom,
 • obavlja poslove organizacije rada župana i zamjenika župana, usklađivanja njihovih obveza prema građanima, tijelima županijske razine, državnim tijelima, tvrtkama i ustanovama, međunarodnim organizacijama i stranim predstavnicima, vjerskim zajednicama, političkim strankama i udrugama, gradovima i općinama te drugim fizičkim i pravnim osobama,
 • organizira ostvarivanje suradnje župana i zamjenika župana s državnim tijelima, predsjednikom Skupštine, zastupnicima Hrvatskog sabora s područja Županije, medijima, ustanovama i građanima, suradnje s općinama i gradovima na području Županije radi ostvarivanja zajedničkih interesa i projekata te razvoja lokalne i područne samouprave,
 • obavlja poslove protokola i odnosa s javnošću, organiziranja tiskovnih konferencija, priopćenja i prezentacija aktivnosti županijskih tijela u medijima,
 • usklađuje i unapređuje komunikaciju župana i zamjenika župana s pročelnicima upravnih tijela u cilju bolje informiranosti te pravovremenog i potpunog izvršenja poslova i zadaća,
 • vodi brigu o pravnoj utemeljenosti akata koje donosi župan, posebno kod preuzimanja obveza u ime i za račun Županije i daje pravna mišljenja te upućuje na propise,
 • vodi brigu o razvoju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu boljeg funkcioniranja tijela Županije i podizanja razine pružanja javnih usluga Županije,
 • obavlja poslove u cilju razvoja (planiranja, projektiranja, izgradnje i uspostavljanja) informacijskih sustava, sustava upravljanja dokumentima i provedbe mjera i standarda informacijske sigurnosti,
 • razvija sustav dvosmjerne komunikacije i on-line usluga građanima,
 • obavlja poslove po propisima o pravu na pristup informacijama i poslove povjerenika za informiranje,
 • vodi evidenciju akata župana,
 • izrađuje prijedloge općih i pojedinačnih upravnih i drugih akata radnopravne naravi za sve službenike, namještenike i dužnosnike Županije i vodi brigu svrsishodnom upravljanju ljudskim resursima te o stručnom osposobljavanju službenika, u skladu sa zakonom
 • obavlja stručne, pravne i administrativne poslove za Službenički sud Županije i poslove zaštite na radu,
 • koordinira poslove oko sufinanciranja rada udruga sa županijskim tijelima nadležnima za pojedino prioritetno područje, izrađuje natječaje za sufinanciranje rada udruga i godišnje izvještaje
 • prima pritužbe i predstavke građana na rad županijskih tijela, brine o pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju, u cilju većeg neposrednog utjecaja građana na odlučivanje,
 • rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, u skladu sa zakonom,
 • provodi projekte sufinancirane iz fondova Europske unije i državnih tijela,
 • nadzire i unapređuje procese i aktivnosti potrebne za funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom, koordinira poslove certifikacije i surađuje s evaluacijskim subjektima,
 •  prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada Odjela,
 • vodi brigu o službenim vozilima Županije i svrsishodnom korištenju tih vozila,
 • obavlja poslove uredskog poslovanja, otpreme pošte te pismohrane za sva tijela Županije,
 • obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Skupštine ili župana.
 • U Upravnom odjelu za poslove Skupštine i župana ustrojava se Služba za unutarnju reviziju, koja obavlja sljedeće poslove:
 • provodi unutarnju reviziju u  upravnim tijelima Županije,
 • provodi unutarnju reviziju za korisnike županijskog proračuna, na temelju međusobnog sporazuma,
 • provodi unutarnje revizije u skladu s najboljom strukovnom praksom i standardima unutarnje revizije usklađenim s međunarodnim standardima  unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora,
 • testira, analizira i ocjenjuje sve poslovne funkcije upravnih tijela Županije,
 • provodi pojedinačne unutarnje revizije i daje preporuke županu u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava,
 • obavlja posebne revizije na zahtjev župana ili prema potrebi,
 • procjenjuje sustave unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima,
 • izrađuje strateški plan i godišnji plan unutarnje revizije, izvješća o obavljenim revizijama te godišnje izvješće,
 • prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija,
 • obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom ili aktom  župana.