Službeni internet portal Varaždinska županija

Upravni odjel za gospodarstvo i europske poslove

 • obavlja poslove iz područja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta, kroz analizu gospodarskih kretanja, izradu prijedloga održivog gospodarskog razvoja s općinama, gradovima i poslovnim subjektima županijske razine,
 • pronalazi i distribuira informacije o potencijalnim izvorima financiranja županijskih programa i projekta te programa gradova i općina, trgovačkih društava i ustanova kojih je Županija osnivač, odnosno vlasnik dionica ili udjela (u daljnjem tekstu: županijske ustanove i trgovačka društva),
 • vodi bazu podataka o gospodarskim kretanjima u Županiji,
 • promovira mogućnosti ulaganja u Varaždinsku županiju, surađuje s investitorima,
 • organizira provedbu programa kreditnih linija za poticanje poduzetništva,
 • sudjeluje u organizaciji gospodarskih manifestacija i promocija te izložbi,
 • obavlja poslove iz područja unaprjeđenja razvoja kontinentalne turističke ponude, izrađuje prijedloge za brži razvoj, pronalazi izvore i nove načine financiranja turističke ponude, koordinira aktivnosti svih dionika razvoja turizma,
 • obavlja stručne poslove međunarodne i međužupanijske suradnje oko razvoja gospodarstva,  poticanja razvoja prekogranične i međuregionalne suradnje kod jedinica lokalne samouprave i ostalih subjekata na području Županije,
 • surađuje na pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova  te državnih tijela, koordinira i pomaže općinama i gradovima prilikom prijava na domaće i međunarodne projekte, u suradnji s regionalnim koordinatorom,
 • obavlja poslove pripreme odnosno obrade prijedloga strateških i drugih programskih i planskih dokumenata od značaja za regionalni razvoj i razvoj Županije,
 • koordinira i prati provedbu Županijske razvojne strategije i ostalih strateških dokumenata,
 • obavlja upravne i stručne poslove iz područja komunalnog gospodarstva, predlaže mjere za ravnomjerni razvitak komunalnih djelatnosti i izgradnju zajedničkih objekata komunalne infrastrukture,
 • rješava u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova  i općina iz područja komunalnog gospodarstva, područja vodnog gospodarstva - naknade za priključenje na komunalne vodne građevine i ovrhe naknade za uređenja voda, područja zaštite nerazvrstanih cesta, područja zaštite spomenika kulture - spomeničke rente i područja prostornog uređenja i graditeljstva - naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru,
 • koordinira poslove oko ravnomjerne izgradnje i održavanja županijskih i  lokalnih cesta na području Županije,
 • obavlja poslove iz nadležnosti Županije u djelatnosti upravljanja vodama, oko korištenja javnog vodnog dobra za odmor i rekreaciju, zaštite izvorišta, ograničenja korištenja voda i u drugim slučajevima, u skladu sa zakonom,
 • izrađuje akte i priprema postupak za dodjelu koncesija u području energetike, upis u registar, prati izvršavanje koncesijskih ugovora i izrađuje propisana izvješća,
 • prati stanje i predlaže mjere za ostvarivanju što bolje prometne povezanosti gradova i općina na području Županije,
 • predlaže uvjete obavljanja, provodi postupke i  izdaje dozvole za županijski linijski odnosno županijski  posebni  linijski javni cestovni prijevoz putnika, vodi propisane upisnike i obavlja ostale poslove  iz nadležnosti Županije u području prometa,
 • rješava u prvom stupnju o pravima i obvezama građana i pravnih osoba u upravnom postupku, iz područja  cestovnog prometa,
 • priprema akte i surađuje u području energetske učinkovitosti i održivog razvoja, obrane, zaštite i spašavanja, vatrogastva, sukladno zakonu i odlukama nadležnih tijela te obavlja stručne i administrativne poslove za tijela osnovana u tim područjima na županijskoj razini,
 • obavlja poslove vezane uz članstvo u međunarodnim organizacijama,
 • prati stanje, predlaže poduzimanje mjera i analizira izvješća županijskih ustanova i trgovačkih društava, osnovanih u područjima iz nadležnosti Upravnog odjela,
 • surađuje s udrugama, koje obavljaju djelatnost od interesa za opće dobro u područjima iz djelokruga Upravnog odjela,
 • obavlja poslove pripreme, izrade i provedbe akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije,
 • planira, priprema i izrađuje prijedlog proračuna Županije i projekciju za dvogodišnje razdoblje, njegove izmjene i dopune tijekom proračunske godine te prateće opće akte,
 • prati i kontrolira naplatu javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna te izrađuje godišnje i periodične izvještaje o izvršenju proračuna,
 • predlaže mjere za povećanje prihoda i smanjenja rashoda, utvrđuje proračunska ograničenja potrošnje utvrđena na procjeni prihoda i primitaka te predlaže mjere za uravnoteženje proračuna Županije,
 • obavlja analitičke i stručne poslove vezane uz proračun Županije - priprema posebna financijska izvješća za potrebe upravnih tijela,
 • vodi knjigovodstvene evidencije o izvršavanju proračuna, knjigovodstvene popise županijske imovine, kao i druge financijske i knjigovodstvene evidencije propisane posebnim propisima,
 • provodi postupak glede zaduživanja Županije i davanje jamstava, prati zaduživanje i izrađuje izvještaje o stanju duga,
 • koordinira suradnju s Državnim uredom za reviziju prilikom godišnjeg nadzora financijskog poslovanja Županije, priprema analitička izvješća  i očitovanja na utvrđeni revizijski nalaz,
 • predlaže mjere za unapređenje financijskog poslovanja Županije i vodi brigu o uvođenju sustava financijskih kontrola i načela dobrog financijskog upravljanja u  upravnim tijelima,
 • predlaže mjere naplate prihoda, izvršavanja obveza i zaštite interesa Županije te mjere za uspostavu fiskalne odgovornosti, u skladu sa zakonom,
 • koordinira aktivnosti oko pripreme izvještaja i davanja izjava te pripadajuće dokumentacije prema propisima o fiskalnoj odgovornosti, kako upravnih tijela Županije, proračunskih korisnika i drugih pravnih osoba s razine Županije tako i župana te predlaže mjere za uvođenje fiskalnih pravila u sustav Županije,
 • donosi rješenja o utvrđivanju poreza na cestovna motorna vozila, vodi upisnik izdanih rješenja
 • utvrđuje pravila planiranja i izvršavanja financijskih planova proračunskih korisnika iz nadležnosti Županije radi izrade konsolidiranog proračuna Županije,
 • koordinira razvoj i implementaciju jedinstvenog informacijskog sustava Riznice kod svih proračunskih korisnika Županije radi poslovanja po jedinstvenom računu riznice,
 • prikuplja prijedloge upravnih tijela, izrađuje i predlaže plan nabave Županije za tekuću godinu te njegove izmjene i dopune, vodi evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, radova i usluga te izrađuje godišnja izvješća za potrebe nadležnih tijela,
 • organizira i provodi postupke javne nabave roba, usluga i ustupanja radova za potrebe Županije, sukladno odlukama nadležnih tijela,
 • organizira i provodi postupke središnje nabave za županijske ustanove i trgovačka društva, sukladno odlukama nadležnih tijela,
 • obavlja analitičke poslove rezultata provedenih postupaka javne nabave i izvršavanja ugovora u cilju ocjene svrsishodnosti i primjene "načela najbolje vrijednosti za novac",
 • priprema očitovanja i druge akte za potrebe Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u žalbenim postupcima,
 • surađuje na provedbi postupaka javno-privatnog partnerstva, obavlja analitičke i stručne poslove oko izvršavanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu, posebno obveza privatnog partnera u pogledu raspoloživosti prostora i primjene korektivnih faktora kod obračuna mjesečne najamnine te priprema posebna izvješća,
 • vodi jedinstveni registar ugovora Županije,
 • rješava u drugom stupnju, po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela i gradova i općina iz područja poreznih prihoda, u skladu sa zakonom,
 • pruža pomoć općinama i gradovima kod izrade i provedbe akata iz područja financija i prijedloga za osiguranje dopunskih sredstava iz državnog i županijskog proračuna,
 • provodi projekte sufinancirane iz fondova Europske unije i državnih tijela,
 • rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima,
 • obavlja poslove po propisima o pravu na pristup informacijama,
 • razmatra predstavke i pritužbe građana,
 • prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada Odjela,
 • pruža savjetodavnu pomoć gradovima i općinama, obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Skupštine ili župana.