Službeni internet portal Varaždinska županija

Služba za unutarnju reviziju

Anica Vereš
Privremena pročelnica Službe za unutarnju reviziju                                 
T: +385 42 394 119
E: averes@vzz.hr

 

OPIS POSLOVA SLUŽBE ZA UNUTARNJU REVIZIJU

  • izrada strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika te radnog plana pojedinačne unutarnje revizije
  • provedba unutarnje revizije u upravnim tijelima Županije procjenom prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola
  • provedba unutarnje revizije kod proračunskih korisnika u nadležnosti Županije, izuzev kod onih koji ustrojavaju svoju/zajedničku jedinicu za unutarnju reviziju
  • sudjelovanje u horizontalnim i vertikalnim revizijama
  • upozoravanje na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima te predlaganje mjera za njihovo otklanjanje i za unapređivanje poslovanja
  • izrada izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama te izrada godišnjeg izvješća
  • praćenje provedbe danih preporuka navedenih u izvješću o obavljenoj unutarnjoj reviziji, da li se preporuke provode pravovremeno i na pravilan i djelotvoran način
  • suradnja sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i Državnim uredom za reviziju te s drugim strukovnim udruženjima i institucijama
  • obavljanje posebnih revizija na zahtjev župana ili prema potrebi te ostale poslove iz područja unutarnje revizije sukladno zakonu