Službeni internet portal Varaždinska županija

Službeni vjesnik

Varaždinska županija još 1993. godine osnovala je svoje službeno glasilo pod nazivom “Službeni vjesnik Varaždinske županije". Do sada je objavljeno više od 200 brojeva. U njemu se objavljuju opći i drugi akti Skupštine, Poglavarstva i drugih tijela Županije.

Pored akata tijela Županije u “Službenom vjesniku Varaždinske županije objavljuju se, na temelju posebnog sporazuma, i tuđi akti gradova i općina koji nemaju svoje službeno glasilo.

Spomenimo još da se u glasilu objavljuju opći akti tijela županije te gradova i općina na kojima je prethodno proveden nadzor Državne uprave u Varaždinskoj županiji, sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakonu o sustavu državne uprave.

Glasilo izlazi prema potrebi a dostavlja se na primjenu i korištenje vijećnicima Županijske skupštine, članovima Županijskog poglavarstva, Upravnim tijelima županije, te pravnim osobama iz područja državne uprave, bankarstva, komora, zdravstva, škola besplatno, te ostalim pravnim i fizičkim osobama koje su naručitelji glasila, uz naknadu određenu po nadležnom tijelu.