Službeni internet portal Varaždinska županija

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja općih akata provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti, s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka koje je potrebno na vrijeme otkloniti.

Savjetovanjem sa zainteresiranom javnošću olakšava se interakcija s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te se potiče aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu Varaždinske županije.